Obchodní podmínky

Definice

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek (dále jen „VOP“) a dále pro účely uzavřené Smlouvy o poskytování služeb, jsou následující pojmy definovány takto:

 1. Pojmem „Poskytovatel“ se rozumí společnost RK-Training s.r.o., IČ: 07970501, se sídlem: Příkrá 441, 760 01 Zlín 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 111180.
 2. Pojmem „Zákazník“ se rozumí fyzická osoba, která od Poskytovatele odebírá tělovýchovné či sportovní služby v oblasti kondičního posilování, případně jiné Služby nabízené Poskytovatelem a Trenéry v prostorách Centra.
 3. Pojmem „Trenér“ se rozumí fyzická osoba, poskytující tělovýchovnou či sportovní službu v oblasti kondičního posilování, a to jako zaměstnanec Poskytovatele, spolupracující podnikající osoba či na jiném právním základu spolupráce s Poskytovatelem.
 4. Pojmem „Centrum“ se rozumí prostory sídla Poskytovatele, případně jakékoliv jiné prostory, vnitřní i venkovní, kde Trenér provádí tělovýchovné či sportovní služby v oblasti kondičního posilování.
 5. Pojmem „Trénink“ se rozumí individuální výkon pohybových aktivit v Centru pod vedením Trenéra.
 6. Pojmem „Kruhový Trénink“ se rozumí skupinový výkon pohybových aktivit v Centru pod vedením Trenéra.
 7. Pojmem „Služba“ se rozumí Trénink, Kruhový trénink, jakož i jakákoliv další jednotlivá služba poskytovaná Poskytovatelem a Trenéry v prostorách Centra.
 8. Pojmem „Balíček“ se rozumí dlouhodobý tréninkový plán, skládající se z několika Tréninků či jiných Služeb. Jednotlivé Balíčky jsou blíže specifikovány Poskytovatelem na vyžádání.

Povinnosti Zákazníka

 1. Zákazník je povinen chovat se v Centru tak, aby nedošlo ke zničení, poškození nebo ztrátě majetku Poskytovatele a brát ohledy na ostatní Zákazníky a jiné osoby pohybující se v Centru.
 2. Zákazník se zavazuje jednat v souladu s těmito VOP a řídit se pokyny Trenérů v prostorách Centra, a dále pracovníků Poskytovatele.
 3. Zákazníkům není povoleno si přivádět do Centra osobní trenéry.
 4. Zákazník bere na vědomí, že v určité době může být dočasně omezena možnost a délka užívání některých zařízení Centra, zejména s ohledem na jejich užívání ostatními Zákazníky.
 5. Zákazníci jsou povinni užívat z hygienických důvodů ručníky při používání vybavení a zařízení Centra.
 6. Zákazníci jsou povinni udržovat v Centru čistotu a vracet jednotlivá nářadí po jejich použití na původní místo a do původního nastavení.
 7. Zákazníci nesmí využívat prostory Centra ke komerčním účelům bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele.
 8. Zákazníkům, jakož i veškerým dalším osobám, vyjma pracovníků Poskytovatele, je přísně zakázáno pořizování fotografií, videí, jakož i jakýchkoliv dalších záznamů. Zákazník výslovně souhlasí s pořizováním takových záznamů ze strany Poskytovatele.
 9. Zákazníkům je zakázáno do Centra přinášet a konzumovat vlastní nápoje a potraviny.
 10. Zákazník je povinen neprodleně ohlásit Poskytovateli každou změnu kontaktní, e-mailové adresy nebo telefonního čísla.
 11. Trénink
 12. Účast Zákazníka na Tréninku je podmíněna předchozí rezervací doby Tréninku a konkrétního Trenéra.
 13. Zákazník je povinen nahlásit při vstupu do Centra na recepci rezervovanou dobu Tréninku a jméno Trenéra.

Skupinové lekce

 1. Účast Zákazníka na Kruhovém Tréninku je podmíněna předchozí rezervací doby Kruhového Tréninku a konkrétního Trenéra.
 2. Vstup na Kruhový Trénink je povolen pouze před jeho zahájením. V průběhu Kruhového Tréninku je zakázáno vstupovat do prostor, v nichž Kruhový Trénink probíhá.
 3. Trenér je na jím vedeném Kruhovém Tréninku oprávněn dle aktuální situace regulovat počet účastníků, případně vykázat účastníka z Kruhového Tréninku, pokud dle jeho názoru takový účastník ohrožuje řádný průběh lekce. Zákazníci jsou povinni uposlechnout pokynů Trenéra na jím vedené lekci.
 4. Zákazník je povinen nahlásit při vstupu do Centra na recepci rezervovanou dobu Kruhového Tréninku a jméno Trenéra.
 5. V případě porušení jakékoliv povinnosti Zákazníka dle tohoto článku II. VOP může být Zákazník z Centra vykázán, aniž by mu vůči Poskytovateli vzniklo právo na jakoukoli náhradu, zejména právo na vrácení ceny sjednané za poskytnutí Služby.

Rezervační systém a sankce

 1. Zákazník je povinen využívat při účasti na jakémkoliv Tréninku, Kruhovém Tréninku, Balíčku či jiné Služby rezervačního systému Poskytovatele.
 2. Rezervace konkrétní doby Tréninku či Kruhového tréninku, případně jiné Služby u konkrétního Trenéra, je podmíněna potvrzením požadované doby tímto Trenérem. Teprve potvrzením požadované doby Zákazníka ze strany Trenéra je doba Služby sjednána.
 3. Pokud Trenér Zákazníkovi poskytne na výběr několik termínů, je Zákazník povinen učinit výběr jím preferovaného termínu nejpozději 12 hodin před začátkem Služby. K pozdějším reakcím Zákazníka se přihlíží pouze na základě potvrzení Trenéra, že dobu přesto akceptuje.
 4. Pokud se Zákazník odhlásí z rezervovaného termínu Služby alespoň 8 hodin před začátkem Služby, náleží Poskytovateli smluvní pokuta (storno poplatek) ve výši 50% z ceny Služby. Zákazník je povinen uhradit smluvní pokutu nejpozději do 15 dnů od data Služby, případně je Poskytovatel oprávněn odčerpat ekvivalentní hodnotu z hodin, které má Zákazník u poskytovatele předplacen.
 5. Pokud se Zákazník odhlásí z rezervovaného termínu Služby v čase kratším než 8 hodin před začátkem Služby, náleží Poskytovateli smluvní pokuta (storno poplatek) ve výši 100% z ceny Služby. Zákazník je povinen uhradit
 6. V případě využití Služeb v rámci Balíčku platí, že Zákazník je oprávněn si v případě nemoci či jiných vážných důvodů pozastavit tréninkový program až na 5 dnů, a to bez jakékoliv sankce. O těchto 5 dnů se adekvátně posune tréninkový plán v rámci Balíčku. Pozastavení tréninkového programu dle tohoto odstavce může jeden Zákazník v rámci jednoho Balíčku využít pouze jedenkrát.

Odpovědnost

 1. Zákazník bere na vědomí, že jeho účast na Tréninku, Kruhovém tréninku či jiné využívání Služeb v Centru a užívání vybavení Centra jsou realizovány výlučně na jeho vlastní odpovědnost a nebezpečí.
 2. Zákazník je vždy povinen přihlédnout k vlastním schopnostem, zkušenostem, zdravotnímu a psychickému stavu a fyzické kondici a respektovat doporučení svých lékařů. Zákazník je povinen Poskytovatele písemně informovat o všech aspektech, které by mohly v kombinaci se Službami negativně ovlivnit jeho zdravotní stav. V opačném případě se má za to, že Zákazník je zcela zdráv a toto výslovně prohlašuje.
 3. Vnášení klenotů, obnosů peněz nad 5.000,- Kč, cenných předmětů a jiných věcí, jejichž hodnota převyšuje 5.000,- Kč, je do prostor Centra možná výlučně na vlastní nebezpečí Zákazníka. Je-li nezbytné, aby Zákazník takové věci do Centra vnesl, je třeba tyto věci po dobu pobytu v Centru uschovat u Poskytovatele v recepci, jinak Poskytovatel neodpovídá za jejich ztrátu, poškození či odcizení

Cena Služeb

 1. Cena Služeb se řídí ceníkem Poskytovatele, dle uzavřené Smlouvy o poskytování služeb.
 2. Cena Služeb může být jednostranně Poskytovatelem navýšena v souvislosti s inflací či v případě změny daňových předpisů, zejména zvýšení sazby daně z přidané hodnoty.
 3. Platby za Služby probíhají předem, a to převodem na bankovní účet Poskytovatele, nebo v hotovosti na recepci Poskytovatele. V případě bezhotovostní platby je Zákazník povinen zajistit připsání finančních prostředků na bankovní účet Poskytovatele nejpozději do 5 dnů od uzavření Smlouvy o poskytování služeb. Do té doby je Poskytovatel oprávněn odmítnout zahájení či pokračování v poskytování Služeb.
 4. V případě výběru Balíčku v trvání déle, než dva měsíce je Zákazník oprávněn cenu takové Služby hradit v měsíčních splátkách, vždy nejpozději 5 pracovních dnů před započetím měsíce, na který se platba hradí. V případě prodlení Zákazníka s jakoukoliv platbou je Poskytovatel oprávněn odmítnout zahájení či pokračování v poskytování Služeb.
 5. Nepokračování či nezahájení využívání Služeb ze strany Zákazníka nezbavuje Zákazníka povinnosti hradit Poskytovateli cenu Služeb dle Smlouvy o poskytování služeb, a to v plném rozsahu.

Závěrečná ustanovení

 1. Poskytovatel má právo prodloužit nebo zkrátit otevírací hodiny Centra podle svého vlastního uvážení.
 2. Poskytovatel je oprávněn dočasně omezit či přerušit provoz Centra.
 3. Je zakázáno užívání Centra osobami mladšími 15 let bez svolení jejich zákonného zástupce nebo bez písemného souhlasu Poskytovatele.
 4. Poskytovatel není odpovědný za zajišťování parkovacích míst Zákazníkům při návštěvách Centra.
 5. Poskytovatel si vyhrazuje právo upravovat podmínky pro vstup do Center.